Về FabLab Teach For Vietnam

FabLab là một dự án từ Teach For Vietnam, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm xây dựng một nền giáo dục hoàn thiện cho tất cả trẻ em ở Việt Nam. Hiện tại, nhiệm vụ của FabLab Teach For Vietnam là thúc đẩy cả công bằng giáo dục và đổi mới nông nghiệp ở Tây Ninh và Quảng Nam bằng cách cung cấp quyền truy cập phổ biến vào công nghệ. FabLab Teach For Vietnam đóng vai trò là lớp học, không gian sản xuất và trung tâm cho người dân địa phương, đặc biệt là sinh viên, để tìm hiểu về các nguyên tắc và ứng dụng STEM, thử nghiệm và phát triển ý tưởng.

Đối tác

Liên hệ

Số 15 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

+84 933 878 945

thai.pham@teachforvietnam.org